Ważne informacje

 

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawiadamiam że Komornik Sądowy Damian Słota jest Administratorem Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych stron oraz uczestników odbywa się wyłącznie na potrzeby toczącego się postępowania. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. Osoba fizyczna ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej Damian Słota  informuje, że kancelaria nie udziela porad prawnych.

 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w oparciu o tytuł wykonawczy wydany przez Sąd, które wszczynane jest na wniosek zainteresowanego.

 • Za prowadzenie postępowania pobierane są opłaty egzekucyjne. Na koszty postępowania egzekucyjnego składają się wydatki gotówkowe i opłaty egzekucyjne, które obciążają dłużnika – art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego.

 • Komornik sądowy w toku postępowania pozostaje niezależny i podlega wyłącznie orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa.

 • Wierzyciel ma prawo wyboru komornika. Postępowanie może być prowadzone przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 • Na każdą czynność komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do właściwego Sądu za pośrednictwem komornika.

 • Kontakt telefoniczny stanowi jedynie formę informacyjną o ogólnie dostępnych informacjach wskazanych w ustawie. Telefonicznie nie są udzielane żadne informacje na temat toczącego się postępowania.

 • Wnioski w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu.

 • Przeglądanie akt sprawy odbywa się w każdy piątek od godziny 10 do 12 po uprzednim telefonicznym kontakcie na co najmniej jeden dzień przed wskazanym terminem.

Wszelkie prawa zastrzeżone.